9 pułk rozpoznawczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia i teraźniejszość Klubu

Klub 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego powstał w lutym 2011 roku na bazie rozformowanego w grudniu 2010 roku Klubu Garnizonowego.

Klub 9 PR w Lidzbarku Warmińskim stanowi w systemie życia kulturalnego ważne ogniwo zarówno wojska jak i społeczności lokalnej. Jest on bowiem miejscem wyzwalania aktywności kulturalnej, urzeczywistniania osobistych ambicji uczestników, rozwoju ludzkich pasji i uzdolnień. Placówka nasza pełni ważną rolę jako ośrodek wychowania społecznego, kształtowania pożądanych postaw moralnych i obyczajowych, a także jest skarbnicą ogólnodostępnej wiedzy.
Pierwszego maja 1952 roku Szef Sztabu Generalnego, a zarazem Wiceminister Obrony Narodowej gen. broni Władysław Korczyc podpisał zarządzenie organizacyjne Nr 0104 dotyczące sformowania Klubów Garnizonowych między innymi w Lidzbarku Warmińskim. Dokumentacja, kroniki klubu i przeprowadzone rozmowy z byłymi kierownikami Klubu Garnizonowego w Lidzbarku Warmińskim pozwalają wyodrębnić cztery charakterystyczne okresy działalności Klubu:

- lata 1956 – 1981
- stan wojenny
- okres od zakończenia stanu wojennego do roku 1989
- okres od wyborów czerwcowych do chwili obecnej

Do stanu wojennego działalność kulturalno-oświatowa była prowadzona w szczególności na zaspakajanie potrzeb żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Zgodnie z wytycznymi Szefa Zarządu Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, Kluby Garnizonowe i inne wojskowe ośrodki kulturalno-oświatowe spełniające funkcję klubów garnizonowych były podstawowymi, a w większości garnizonów jedynymi miejscami działalności kulturalno-oświatowej i wypoczynku kadry zawodowej, rodzin i pracowników cywilnych zatrudnionych w wojsku.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kwitło życie towarzyskie w środowisku wojskowym. Jednym z podstawowych zadań Klubu było organizowanie rozgrywki oraz stworzenie warunków do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Swego czasu kierownikiem Klubu Garnizonowego był kpt. Potempa. Prowadzono wtedy szeroką działalność kulturalno-oświatową, były zespoły, a sam kierownik specjalizował się w sztukach teatralnych, w których ważniejsze role grał osobiście.  Klub organizował dla żołnierzy zawodowych i ich rodzin liczne wycieczki, na wieczorki taneczne to był problem się dostać, dlatego prowadzono wcześniejsze zapisy. Organizowano także sobotnio-niedzielne wypoczynki nad jeziorem w naszym regionie, które stały się bardzo popularne, grupa żołnierzy stawiała namioty, była kuchnia polowa, a później powstała tam baza na stałe. Zimą organizowano kuligi, ogniska i wiele innych atrakcji.
W stanie wojennym ze zrozumiałych względów działalność kulturalno-oświatowa była ograniczona. Prowadzono przeważnie prelekcje, odczyty, prowadzono zajęcia propagandowe. Pracownicy etatowi Klubu pełnili dyżury, czynna była biblioteka.

Po stanie wojennym wszystko się zmieniło. Działalność kulturalno-oświatowa była ściśle podporządkowana priorytetom planu pracy partyjno-politycznej w danym garnizonie. Zmieniły się kierunki działania. Celem działalności kulturalno-oświatowej było przeciwdziałanie Solidarności i Kościołowi oraz intensyfikacja pracy, która skierowana była na rzecz świeckiego wychowania.

W tym czasie obowiązywał w Siłach Zbrojnych Program Rozwoju Kultury opracowany przez Główny Zarząd Polityczny. Program ten zgodnie z partyjną linią reform porozumienia i walki wynikał z aktywnego udziału wojska w przeobrażeniach życia społecznego i kulturalnego kraju. Realizacja wytyczonych w harmonogramie kierunków przypada na okres przygotowań i obowiązywania uchwał X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ich przeniesienie na grunt działalności kulturalno-oświatowej należy traktować jako priorytetowe zadania, widoczne zarówno w kształtowaniu u żołnierzy postawy gotowości służenia socjalistycznej ojczyźnie, jak i oddziaływania mecenatu wojskowego nad sztuką rozwijającą artystyczno-treściowe koncepcje patriotyczne, socjalistyczne i internacjonalistyczne. Główną cechą harmonogramu jest przełożenie na język konkretnych przedsięwzięć idei, by szeroko rozumiana kultura była sposobem życia, służby i pracy środowiska wojskowego.

Rok 1990 zapoczątkował nową erę w pracy Klubu. Był to początek ośrodka otwartego nie tylko dla środowiska wojskowego, ale także dla społeczności lokalnej. W latach dziewięćdziesiątych w Klubie powstało tło cywilne, drzwi otworzyły się dla wszystkich chętnych, nastąpiła relacja współpracy: lud - wojsko, wojsko z ludem. Formy działalności kulturalno-oświatowej planowane są zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami potencjalnych odbiorców. Społeczeństwo dyktuje potrzeby, a Klub w miarę możliwości stara się z nich wywiązać. Oferty Klubu są przedstawiane na zewnątrz, prowadzona jest diagnoza potrzeb kulturalno-oświatowych wśród dzieci i młodzieży w celu tworzenia odpowiednich, zgodnych z oczekiwaniami form pracy.

Obecnie Klub 9 PR jest wojskowym ośrodkiem kultury i podlega Dowódcy 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego, prowadzi pracę wychowawczą i kulturalno-oświatową dla kadry zawodowej, byłych żołnierzy zawodowych, pracowników wojska oraz członków ich rodzin. Jest miejscem wypoczynku, rozrywki, życia towarzyskiego i intelektualnego środowiska wojskowego.

Pracownicy Klubu Wojskowego 9 pr

Antoni TROJANOWSKI - Kierownik Klubu Wojskowego 9 pr
na stanowisku od stycznia 2012 roku z wykształcenia magister ekonomii, energiczny i zdecydowany propagator kultury. Czynnie uczestniczący w życiu kulturalnym miasta.
 Kontakt: 261 317 303 / 275 kom. 667 672 941

Anna SADOWSKA – Instruktor,
na stanowisku od lutego 2020 roku, z wykształcenia magister matematyki i nauk o rodzinie. Instruktor tańca oraz teatru amatorskiego.
Kontakt: 727 040 338